เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ รวมถึงสิทธิ์และข้อผูกมัดของท่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนทำการจอง  คำว่า "Samuitour.net" และ "สมุยทัวร์.com" หมายถึง บริษัท เกาะ สมุย แอดไวเซอร์ จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 44/00295) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทันทีที่ท่านจองผ่านกับ สมุยทัวร์.com ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว


§ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญา


1.1 สมุยทัวร์.com ให้บริการในรูปแบบตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์บนเว็บไซต์ สมุยทัวร์.com  ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาและบริการจองทัวร์หรือกิจกรรมอื่นๆได้ สมุยทัวร์.com เป็นสื่อกลางในสัญญาบริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าโดยดำเนินการเชิงพาณิชย์ ด้วยการว่าจ้างของ สมุยทัวร์.com ทางเราจึงไม่มีสัญญาให้บริการของ สมุยทัวร์.com หรือในนามของ สมุยทัวร์.com ให้กับลูกค้าแต่จะมีเพียงสัญญาตัวแทนระหว่างลูกค้ากับ สมุยทัวร์.com

1.2 สมุยทัวร์.com ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพื่อเป็นตัวกลางสัญญาการให้บริการผ่านบริการต่างๆ ที่นำเสนอโดยตัวแทนผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ สมุยทัวร์.com สัญญาบริการตัวแทนที่จัดทำขึ้นโดย สมุยทัวร์.com เป็นสัญญาระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเท่านั้น และให้สิทธิ์กับคู่สัญญาเท่านั้น ลูกค้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดต่อหน้าที่ของผู้ให้บริการกับ สมุยทัวร์.com สัญญาระหว่าง สมุยทัวร์.com กับลูกค้าไม่ถือเป็นการทำสัญญาเพื่อประโยชน์หรือคุ้มครองบุคคลภายที่สาม


§2 การประมวลผลการชำระเงิน

2.1 ลูกค้าสามารถใช้บริการกับตัวแทนจำหน่ายของ สมุยทัวร์.com ได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมให้บริการ

2.2 การชำระเงินทั้งหมดของลูกค้าให้กับบริษัทนำเที่ยวสำหรับโปรแกรมทัวร์ที่จองไว้จะมีขั้นตอนการชำระเงินผ่านยังตัวแทนจำหน่ายของ สมุยทัวร์.com ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการที่จองไว้ล่วงหน้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของ สมุยทัวร์.com เมื่อทำการจอง


2.3 การยืนยันการจองถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย ตัวแทนจำหน่ายจะทำการยืนยันการจองไปยังลูกค้า ซึ่งอาจเกิดกรณีเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง/ยกเลิกเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยโดย สมุยทัวร์.com ได้ตลอดเวลา

2.4 หากลูกค้าต้องการจองทัวร์เสริม รวมถึงบริการเสริมอื่นๆเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง สมุยทัวร์.com ได้ทันที การจองบริการทัวร์เสริมเพิ่มเติมนั้น ลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทาง สมุยทัวร์.com


2.5 ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง ช่วงโปรโมชั่นของวันที่ท่านทำการจอง 


§ 3 นโยบายการยกเลิก

3.1 ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการที่จองไว้ได้ฟรีภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเริ่มเดินทาง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 7% ของราคาซื้อ ลูกค้ายังสามารถยกเลิกได้ฟรีภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อใดก็ได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 4.5% โดย PayPal / บัตรเครดิต และการโอนเงินผ่านธนาคาร (แตกต่างกันไป)

3.2 หากลูกค้ายกเลิกก่อนเริ่มการเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง ลูกค้าจะได้รับเงินคีนตามที่ตกลงกันไว้เต็มจำนวน ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื่นๆ

3.3 ในกรณีที่ลูกค้าเจ็บป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษยืนยันเท่านั้น ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ฟรีก่อนถึงกำหนดวันเดินทางภายใน 12 ชั่วโมง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมประมาณ 4.5% โดย PayPal / บัตรเครดิต และการโอนเงินผ่านธนาคาร (แตกต่างกันไป) 

3.4 การยกเลิกทัวร์ที่เกิดจาก สมุยทัวร์.com โดยตรง  ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 100% โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใดๆ

3.5 ใบจองที่ส่งโดย สมุยทัวร์.com ที่ได้ทำการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าหรือภายในระยะเวลายกเลิก ลูกค้าจะเสียสิทธิ์ในการยกเลิกทั้งหมดทันทีที่ได้รับใบจอง

3.6 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามที่ตกลงไว้ ภายใน 7 วันทำการ


§ 4 ข้อยกเว้น/ข้อจำกัดการให้บริการ

4.1 สมุยทัวร์.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการทำสัญญาบริการ สัญญาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบระหว่างบริษัทททัวร์ที่ให้บริการกับลูกค้าเท่านั้น สมุยทัวร์.com จะไม่รับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในเงื่อนไขตามสัญญาบริการ

4.2 สมุยทัวร์.com จะทำหน้าที่ให้รายละเอียดการติดต่อกับบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้าทันที หากมีกรณีร้องเรียนการผิดสัญญาของบริษัททัวร์กับลูกค้า และบุคคลที่ตั้งคำถามในการเรียกร้องจะต้องเกี่ยวข้องกับสัญญาบริการและการดำเนินการตามสัญญา ซึ่งจะเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องระหว่างลูกค้าและบริษัททัวร์

4.3 ข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายในรายการทัวร์ถือเป็นข้อมูลที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อลูกค้า หากลูกค้ามีปัญหา/เกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่อ่านรายละเอียดข้อมูลให้ดีอย่างถี่ถ้วนหรือเข้าใจผิดตีความอย่างไม่ถูกต้อง สมุยทัวร์.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว


4.4 สมุยทัวร์.com จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของทัวร์อย่างชัดเจน

4.5 สมุยทัวร์.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่บริษัททัวร์ให้มาเกี่ยวกับบริการที่เสนอให้กับลูกค้าและตัวแทนท่องเที่ยวในรูปแบบโบรชัวร์ของบริษัททัวร์นั้นๆ


4.6 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจองก่อนทำการส่งไปยัง สมุยทัวร์.com  ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลการจองที่ลูกค้าให้มาไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

4.7 หากราคาขายรวมบริการรับส่งโรงแรม ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตนตามกำหนดเวลารับหรือรอที่สถานที่ที่เราแจ้งไว้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ไปยืนรอรถสถานที่นัดหมาย/บริษัททัวร์ยกเลิก หรือไม่ไปรับลูกค้าในเวลาที่กำหนด สมุยทัวร์.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกกรณี


4.8 ตั๋ว (ใบจองทัวร์) ที่ส่งโดย สมุยทัวร์.com จะแจ้งรายละเอียดกำหนดเวลาการเดินทางเพื่อให้ลูกค้าทราบเวลารับที่แน่นอน หากพนักงานขับรถไม่พบลูกค้า ณ สถานที่รับ/ณ เวลารับที่แจ้งไว้ บริษัททัวร์นั้นๆมีสิทธิ์ยกเลิกการจองของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง โดยมิต้องทำการติดต่อใดๆ และมีสิทธิ์ยึดเงินค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนที่ตกลงกันไว้  โดยระยะเวลารอสูงสุดที่สามารถรอลูกค้าได้คือ 10 นาทีเท่านั้น


4.9 ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด สมุยทัวร์.com จะรับผิดชอบเฉพาะในกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาที่สำคัญตามความจำเป็น/ถูกต้อง และความเสียหายที่เป็นจริงเท่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา


§ 5 ประกันเดินทาง

5.1 บริษัทนำเที่ยวและรายการท่องเที่ยวทั้งหมดที่เลือกโดย สมุยทัวร์.com ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ สมุยทัวร์.com ได้รวบรวมบริษัททัวร์และบริการที่หลากหลายไว้บนเว็บไซต์ โดยมีการจดทะเบียนขอใบอนุญาตุประกอบธุรกิจนำเที่ยวจาก ททท.ที่ถูกต้องตามกฎหมายและทำประกันภัยการเดินทางที่เกี่ยวข้องสูงสุด 100,000 บาท (ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ) และ 200,000 บาท (ในกรณีที่เสียชีวิต) ซึ่งครอบคลุมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

5.2 บริษัททัวร์บางรายบนเว็บไซต์ สมุยทัวร์.com มีประกันการเดินทางให้ลูกค้าเลือกประตนเองเพิ่มเติม (เช่น Allianz) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ลูกค้าจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมในคำอธิบายของแต่ละโปรแกรมท่องเที่ยวของ สมุยทัวร์.com ใต้ย่อหน้า "ประกันอุบัติเหตุ"


5.3 ในฐานะที่เป็นตัวกลางในการบริการระหว่างลูกค้าและบริษัททัวร์ผ่านเว็บไซต์ สมุยทัวร์.com จะปฏิเสธรับผิดต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากลูกค้า สำหรับการเรียกร้องที่ถูกต้อง ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่เกี่ยวข้องตามสัญญาบริการระหว่างลูกค้าและบริษัททัวร์ที่ให้บริการ


§ 6 สิทธิในการใช้งาน

6.1 ผู้ใช้มีสิทธิ์การใช้งานฟรีบนเว็บไซต์ สมุยทัวร์.com ของเนื้อหาที่อยู่บนแพลตฟอร์มโดย สมุยทัวร์.com ให้สิทธิ์ในการใช้งานง่ายดาย เพิกถอนได้ ชั่วคราวและไม่จำกัดพื้นที่ สิทธิ์ในการใช้งานนี้ไม่จำกัดเฉพาะการใช้แพลตฟอร์ม

6.2 ลูกค้าสามารถส่งรีวิวการบริการบนแพลตฟอร์ม สมุยทัวร์.com ได้ สมุยทัวร์.com ใช้ระบบการให้คะแนนแบบอิสระ (judge.me) ซึ่งจะตรวจสอบการให้คะแนนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และหากทำการส่งคะแนน ระบบจะแสดง "การยืนยันสำเร็จแล้ว!" 

6.3 การประเมินการให้คะแนนต้องยึกหลักตามข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ ต้องรวบรวมตามข้อเท็จจริงตามหลักความเป็นธรรมและต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือผิดกฎหมายอื่นๆ (เช่น การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม) บทวิจารณ์มักเป็นตัวแทนของคำกล่าวของผู้ใช้ในฐานะผู้เขียน การรีวิวตนเองหรือการพยายามบิดเบือนระบบการให้คะแนนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง สมุย ทัวร์.com ไม่อนุญาตให้มีการวิจารณ์ 

6.4 ทีมงานเรามีสิทธิ์ถ่ายภาพและวิดิโอของลูกค้า (ภาพรวมในกลุ่ม) ระหว่างการให้บริการและนำไปใช้ในโบรชัวร์ บนเว็บไซต์และ/หรือเป็นสื่อโฆษณาทั่วไปของเราได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมใดๆจากลูกค้า


§ 7 ข้อกำหนดสุดท้าย

7.1 สมุยทัวร์.com มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนจะมีผลบังคับใช้โดยจะแจ้งผ่านทางอีเมลลูกค้า ลูกค้าสามารถคัดค้านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้ภายในสองสัปดาห์หลังจากรับทราบ หากไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ กรณีที่ลูกค้ามีข้อขัดแย้ง สมุยทัวร์.com จะทำการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบอีกคร้ง

7.2 หากข้อมูลรายละเอียดของข้อกำหนด/เงื่อนไขบางส่วนนี้ไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดส่วนอื่น/ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

7.3 สมุยทัวร์.com มีสิทธิ์โอนสิทธิ์และสัญญาทั้งหมดที่ทำกับลูกค้าไปยังบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่ลูกค้ามีส่วนได้ส่วนเสียโดยชอบด้วยกฎหมายในข้อมูลดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับแจ้งให้ทราบโดยเร็วและสามารถคัดค้านการโอนสิทธิ์ได้ภายในสองสัปดาห์หลังจากได้รับข้อมูล 

7.4 สัญญาตัวแทนระหว่างลูกค้ากับ สมุยทัวร์.com และเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือการท่องเที่ยวของคุณสามารถจัดการได้โดยศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

7.5 ในฐานะผู้ดูแลลูกค้า ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้ถูกต้องในขณะที่ทำการจอง ลูกค้าสามารถดำเนินการสอบถามกับทาง สมุยทัวร์.com ได้ทันที พวกเราทีมงานยินดีตอบคำถาม/ทุกข้อสงสัยให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพร้อมให้บริการอย่างเท่าเทียมกันลูกค้าของ สมุยทัวร์.com  

บริษัทที่ปรึกษาเกาะสมุย จำกัด
124/440 ม.3 ต.มะเร็ต
ถนนหาดละไม เกาะสมุย

ใบอนุญาตเลขที่ 44/00295


UPDATED: 30.03.2022
You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
0
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top